İçişleri Bakanlığı Çalışanlarına Atamalarla İlgili Bilgilendirme

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün mezun olunan bölüm ve ünvanlar dikkate alınmak sureti ile atama hususunda görüş yazısı aşağıda sunulmuştur.
İçişleri Bakanlığı Çalışanlarına Atamalarla İlgili Bilgilendirme
3713 sayılı Kanunla ataması yapılan Şehit ve Gazi Yakınları ve Gaziler için İçişleri Bakanlığı 13/04/2016 tarihinde bir görüş yayınladı.  Unvanları dikkate alınmaksızın ataması yapılan hak sahiplerinin "uygun boş kadronun bulunması kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara sınavsız atanabilecekleri" husunda görüş belirtildi.  İçişleri Bakanlığı "Konu ile ilgili bir çok başvurunun olduğunu, DPB den görüş alınarak bu kararın alındığını; ataması yapıldıktan sonra diploma alanlarda dahil olmak üzere kurumun uygun bulması halinde sınavsız unvanlara geçişin yapılacağını" belirtti.
 
Unvan mağduru Şehit ve Gazi Yakınları ve Gaziler için daha önce TRT, Sağlık Bakanlığı, DSİ,  ASP benzer kararı almış ve hayata geçirmişti. İçişleri Bakanlığının da konuya hassas yaklaşımı için teşekkür ediyoruz. Mesleklerine geçmek, unvanlarına kavuşmak isteyen Şehit ve Gazi Yakınları ve Gazilerin tamamını kapsayacak, ayrıcalığın ortadan kalkacağı çalışmanın hayata geçmesini temenni ediyoruz.

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 49586582-045.03-E.6622                                                                               13/04/2016

Konu : Görüş

GELEN EVRAK KOPYA

12/04/1991 tarihli ve 20843 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek-1 inci maddesinin yedinci fıkrasına, 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 40 ıncı maddesiyle “Bu madde kapsamında atama teklifi yapılarak göreve başlayanlar, niteliklerini taşıdıkları veya eğitim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadro ve pozisyonlara, görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarınca atanabilir.” cümlesi eklenmiştir.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek-1 inci maddesi kapsamında Bakanlığımız merkez veya taşra teşkilatı emrine atanıp göreve başlayan personelden bazıları anılan Kanunun yukarıda zikredilen ilgili hükmü gereğince görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara sınava girmeden atanma talebinde bulunmaktadırlar.

Konu ile ilgili olarak oluşan tereddütlerin giderilmesi ve Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında uygulamada birliğin sağlanabilmesi amacıyla konuya ilişkin Devlet Personel Başkanlığının görüşleri de dikkate alınarak; İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan görevde yükselme sınavına tabi kadrolar için, gerekli mezuniyet belgesine veya diğer atanma şartlarına sahip olsalar dahi görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın atamalarının yapılmasının mümkün olmadığı, ilgililerin atanmak istedikleri anılan Yönetmelik’in mezkur maddesinin ikinci fıkrasında yer alan unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara ilişkin gerekli mezuniyet belgesine sahip olmaları, iş gücü planlaması ile hizmet gerekleri ve ihtiyacının da dikkate alınması ve uygun boş kadronun bulunması kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara sınavsız atanabilecekleri hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Selami ALTINOK                                                       
Bakan a.                                                              
Vali                                                                   
Müsteşar                                                              

 

DAĞITIM :

Gereği: 

Merkez Birimlerine
Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne
81 İl Valiliğine
Kadro Şube Müdürlüğüne
Şehit ve Malül Yakınlarını Atama Şube Müdürlüğüne

Bilgi:

Emniyet Genel Müdürlüğüne
Jandarma Genel Komutanlığına
Sahil Güvenlik Komutanlığına
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına

http://www.sehitgazihaber.com adresinden 20 Ocak 2021, 18:25 tarihinde yazdırılmıştır.