Bu yazı 13 Nisan 2014, Pazar 22:19:50 tarihinde eklendi. 2015 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Mehmet YOZCU - Köşe Yazısı


Müjde tapu ipotek ve harcımı geri alıyorum

Müjde tapu ipotek ve harcımı geri alıyorum

boş durmadım bimere yazdım sorun giderildi ve tapu harç muafiyetinden yararlanıyorum.

                                                                                                 T.C.

                                                                                MALİYE BAKANLIĞI

                                                                              Gelir İdaresi Başkanlığı 

SÜRELİ Sayı :59491943-140.12[99-30/8]-40717 10/04/2014 Konu :************ Sayın:************ *********@hotmail.com

İlgi : 01/04/2014 tarihli ve 240536 sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden,

2985 sayılı Toplu Konut Kanununa eklenen ek 2 nci maddesi kapsamında faizsiz konut kredisi kullanarak satın aldığınız taşınmaz için ödemiş olduğunuz harcın tarafınıza iade edilmesini talep ettiğiniz anlaşılmıştır. 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde; tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu kadastro harçlarına tabi olduğu belirtilmiş; 58 inci maddesinde ise tapu ve kadastro harcının mükellefleri bentler halinde sayılmıştır. Kanunun “Harçtan Müstesna Tutulan İşlemler” başlıklı 59 uncu maddesinin (l) bendinde, 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10/5/1990 tarih ve 3645 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların hak sahipleri adına tapuya tescilinin harçtan müstesna tutulacağı hükmü yer almıştır. Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I/7 numaralı maddesinin (a) fıkrasında ise, ipotekte sağlanan borç miktarı üzerinden harç alınacağı hükme bağlanmıştır. Öte yandan, 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Ek 2 nci maddesinde (Ek:10/51990-3645/1 md., Değişik:12/7/2013-6495/84 md.) "8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56.maddesi ile mülga 45 nci ve 64 üncü maddelerine, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir. Aynı kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi hakkından yaralanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri için ise; bir konut ile sınırlı olmak üzere, öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanmakoşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir. Birinci fıkrada belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun 5. Maddesi gereğince nitelikli elektronik imza ile imzalanmıştır. 1/2 Dikmen İlkadim Cad 06450 ANKARA Bilgi için: Mehmet Oğuz SABIRTAŞ Devlet Gelir Uzman Yardımcısı (63 Şb.) Telefon : 03124153186 Faks : e-posta : msabirtas@gelirler.gov.tr Elektronik Ağ : www.gib.gov.tr Evrak doğrulama erişim adresi https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp?page=IVD_DYIAS_EVRAK_SORGU_GIRIS Pin: TXq224F2S

nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler de birinci fıkra hükmünden yararlanırlar...” hükmüne yer verilmiştir. Diğer taraftan, 13.02.2014 tarih ve 28912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik” in “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1.maddesinde; Bu yönetmeliğin, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2. maddesi kapsamına giren, hayatını kaybedenlerin aileleri ile harp veya vazife malullerini, kredi kullanmadan vefatları halinde ise bunların ailelerini konut sahibi yapmak için Toplu Konut İdaresi tarafından açılacak faizsiz konut kredisine ilişkin usul ve esasları kapsadığı, “Krediden Yaralanacak Hak Sahibinin Belirlenmesi” başlıklı 4. maddesinin 2.fıkrasında ise; “Harp veya vazife malulleri için; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56. maddesi ile mülga 45 ve 64. maddelerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47. maddesi ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlardan öncelikle, malulün kendisine, faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde, dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasını konut sahibi yapmak amacıyla bu Yönetmelik çerçevesinde bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla idarece kredi verileceği” açıklamalarına yer verilmiştir.

      İncelenmesinden görüleceği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (l) bendi kapsamında uygulanacak istisna, 2985 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi ve ilgili yönetmelikte belirtilen görevler nedeniyle Toplu Konut Fonundan kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların hak sahipleri adına tapuya tesciline ilişkindir. Bu nedenle, 2985 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında tarafınıza kullandırılacak kredi ile ilgili tapuda tesis olunacak ipotek işlemi ile konutun adınıza tapuya tescili, 492 sayılı Harçlar Kanununun yukarıda açıklanan 59 uncu maddesinin (l) bendine göre harca tabi tutulmaması gerekmektedir.

      Buna göre, dilekçenizde dile getirdiğiniz hususla ilgili olarak Adana Vergi Dairesi Başkanlığına başvurmanız icap etmekte olup gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ödemiş olduğunuz tapu harcının iadesi mümkün bulunmaktadır. Bilgi edinilmesini rica ederim.

        Sadık DEMİRBAŞ Başkan a. Gelir İdaresi Grup Başkanı Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun 5. Maddesi gereğince nitelikli elektronik imza ile imzalanmıştır. 2/2 Dikmen İlkadim Cad 06450 ANKARA Bilgi için: Mehmet Oğuz SABIRTAŞ Devlet Gelir Uzman Yardımcısı (63 Şb.) Telefon : 03124153186 Faks : e-posta : msabirtas@gelirler.gov.tr

Yazdır Paylaş
Diğer Mehmet YOZCU Yazıları
email
EN ÇOK OKUNANLAR
yol durumu
Ücretsiz Seyahat Kartı Tasarımını Nasıl Buldunuz?
Beğendim, çok güzel olmuş
Beğenmedim, beklentilerimden çok uzak bir tasarım