Bu haber 09 Ocak 2015, Cuma 23:07 tarihinde eklendi. 1767 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Özel Öğretim Kurumlarına Başvuru Nasıl Olmalı?

Genelde en büyük şikayetimiz verilen haklardan ziyade, hakların kullanımı aşamasında yaşanılan sıkıntılar ve çıkmazlardır. Peki bu aşamada nasıl bir yöntem izlemelidir? Özellikle 6518 sayılı yasa ile tüm harp ve vazife malullerinin çocuklarına da verilen özel öğretim kurumlarında ücretsiz okutma hakkı nasıl kullanılabilecektir.
Özel Öğretim Kurumlarına Başvuru Nasıl Olmalı?

Değerli arkadaşlar, Özel Öğretim Kurumlarından Şehit, Gazi, Harp ve Vazife Malullerinin çocuklarının ücretsiz yararlanmasına ilişkin kanun maddesi açık ve net olmasına rağmen, özel okullara, kurslara ve derhanelere müracaat ettiğimizde talebimiz olumsuz karşılanabilmektedir. Bu yazımızda bu sorunu ortadan kaldıracak bir yöntem üzerinde duracağım.

 

     Öncelikle başvurduğunuz Özel Öğretim Kurumunun (Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ve çeşitli kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, dershaneleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumları)  gerçekten kontenjanı dolmuş olabilir. Ancak genelde kontenjan dolmamış olmasına rağmen"kontenjanımız dolu" yanıtını alabiliyoruz. 

 

       Bu gibi başvuruları direkt özel öğretim kurumuna yapmaktansa benim Gaziantep'te izlediğim yöntemi takip etmeniz daha kestirme ve kesin çözüme sizleri ulaştıracaktır.

     

   Peki nasıl bir süreci takip edeceğiz?

 

    Dilekçemizi hazırlamadan önce dilekçemiz ekine aşağıdaki belgeleri koymanızda fayda var;

 

    * Öncelikle hangi özel öğretim kurumuna başvuracağınızı belirleyin.

    * Eğer vakıf veya derneğe üyeyseniz Gazi ya da Şehit yakını olarak üye olduğunuza dair "durum belgesi" alın.

 

    *  Şehit yakını/Gazi kimlik fotokopisi (Serbest seyahat kartı)

 

    * Aşağıda yer alan kanun ve yönetmelik maddelerini gösterir çıktı. (6518 sayılı yasa ile ücretsiz okutma hakkı yeni verilen arkadaşlar henüz yönetmelik değişikliği gerçekleşmediği için yalnızca kanun maddesi çıktısını eklesinler.)

 

    * Eğitim almasını planladığınız çocuğunuzun kimlik fotokopisi.

    * Nüfus idaresinden alacağınız aile tablosu.

    Bulunduğunuz ilin Valiliğine vermek üzere hazırlayacağınız dilekçemizi yukarıda geçen ekler ile birlikte, bahse konu kanun ve yönetmelik hükümlerine vurgu yaparak açık bir şekilde hazırlayalım. 

 

     Ben çocuklarımın özel öğretim kurumlarına kayıt olabilmeleri için dilekçemi elden Valiliğe götürdüm ve takip ettim.  Vali yardımcısının dilekçemi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sevk etmesini müteakip orada çalışan memurlar işlemin kısa zamanda yapılarak tarafıma bilgi vereceklerini ilettiler. Çok kısa bir süre sonra talepte bulunduğum ana okulu müdürü beni arayarak gelin çocuklarınızı kayıt edebilirsiniz dedi. Özel Eğitim Kurumlarına direkt müracaat etmektense Valilik kanalı ile başvurunuzu gerçekleştirirseniz kesin sonuç alırsınız. Neticede bu yolla başvurduğunuz kurum eğer sizin çocuklarınızı kabul etmek istemezse Valiliğe gerekçesini de bildirmek zorundadır. 

 

     Bu yazımda ben kendi tecrübelerime dayanarak bilgi vermek istedim. Mutlaka benim takip ettiğim bu yoldan daha iyi yöntemler veya uygulamalar da olabilir. Diğer Şehit yakını ve Gazi kardeşlerimin tecrübelerini de yorumlarda görmek isteriz.

 

     Saygılarımızla,

 

                                                                                                 Hamit YILDIZ                                                       

                                                                                                 Gazi J. Ütğm.

                                                                                                 Gazihaber.com

 

 

5518 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 13. Maddesi:

 

Öğrenim ücreti ve diğer ücretler, ücretsiz öğrenim ve yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 13 – Öğrenim ücreti ve diğer ücretler, kurumlarca her yıl tespit edilerek ocak ayından itibaren en geç mayıs ayında ilân edilir. 
Ücretlerin hangi esaslara göre tespit, tayin, ilân ve tahsil edileceği yönetmelikle belirlenir. 
Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Bakanlıkça bu oran yüzde ona kadar artırılabilir. (Ek cümle: 6/2/2014-6518/84 md.) Ücretsiz okutmada; 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilir.

Ücretsiz okutulacak öğrencilerin yüzdesi, seçimi ve kurumlara kabul şartlarına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Kurumlar ayrıca, öğrenim bursu verebilirler. Öğrenim bursu verilmesine ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Bir okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı, o okulda okuyan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısının yüzde otuzunu aşamaz. 

 

20.03.2012 Tarih ve 28239 Tarihinde Resmi Gazete Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği:

 

ALTINCI BÖLÜM 

Ücretsiz veya Burslu Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerler 

Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin oranı ile dağılımı 

 

MADDE 57 – (1) Kurumlar, kurumda okuma hakkını kazananlardan şehit ve malûl gazi çocukları  ile malûl gazilere ücretsiz okutmada öncelik verir. 

(2) Aynı kuruma, birinci fıkrada sayılanların başvurusu kurumun ücretsiz okuma  kontenjanından fazla olması hâlinde yerleştirme valilikçe yapılır. Birinci fıkrada sayılan öğrenci veya  kursiyerlerden kuruma başvuruda bulunulmaması hâlinde, yüzde üçlük oranın tamamından kayıtlı  öğrenci ve kursiyerler yararlandırılır. 

(3) Kurumlar, ücretsiz okutmakla yükümlü oldukları öğrenci ya da kursiyerlerden birinci fıkrada  sayılanların dışındakileri tamamen ücretsiz veya bunların ücretlerinin toplam miktarı kadar öğrenim  ücretinde % 25, % 50 veya % 75 oranında indirim uygulayarak daha fazla öğrenci veya kursiyer  okutabilir. 

(4) Kurumun bir bölüme başvurusunun az olması hâlinde, diğer bölümler için yapılan  başvurularla ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer kontenjanı tamamlanır. 

(5) Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin sayısını tespit ederken 0,5 ve daha yukarı çıkan  kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanır.  

 

 Ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyerlerin başvurusu 

 

MADDE 58 – (1) Kurumlarda ücretsiz veya indirim uygulanarak okumak için başvuracak öğrenci  ve kursiyerlerden, okullarda ücretsiz okuyacak şehit veya malûl gazi çocukları ile malûl gaziler  dışındaki öğrencilerin bir önceki sınıfını geçmiş ve davranış notunun tam olması şartları aranır. 

(2) Şehit veya malûl gazi çocukları ile malûl gazilerden, ayrıca şehit veya malûl gazinin mensubu  olduğu kurumdan alınacak şehit veya malûl gazi belgesi istenir. 

(3) Her ders yılı veya dönemde, kurumda ücretsiz okumak isteyen öğrenci veya kursiyerler bu  isteklerini kuruma kayıt sırasında, “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve  Kursiyerlere Ait Başvuru Formu”nu (EK-7) doldurarak başvurur. 

(4) Gerçek dışı bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrenci ve kursiyerin, ücretsiz okuma hakkı  veya bursu kurum müdürlüğünce iptal edilir. Öğrenci ve kursiyere ücretsiz okuduğu veya burs aldığı  dönemlere ait ücretler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kanuni faizi ile birlikte ödettirilir. 

(5) Ücretsiz okumak üzere başvuranların sayısı kontenjandan az olması hâlinde, durumları  birinci fıkraya uygun olanların başvuruları sağlanarak ücretsiz okuma hakkından yararlandırılır. 

 

ÖNEMLİ NOT: 3713 sayılı kanun kapsamındaki Şehit ve Gazi çocukları için başvurularda hem kanun hem de yönetmelik dilekçeye eklenecek, henüz yönetmelik değişikliği gerçekleşmediği için diğer harp ve vazife malulleri için başvurularda yalnızca yasa maddesi eklenecektir.

 

 

ÖRNEK DİLEKÇE:

(Durumunuza ve başvurunuza uygun olarak düzenleyiniz)

 

................ VALİLİĞİNE

 

 

...../...../.... tarihinde ......İli .....bölgesinde operasyon esnasında mayına basma/çatışma/trafik kazası neticesinde yaralanarak "Malul Gazi/Vazife Malulü/Harp Malulü" olarak emekliye ayrıldım. Dilekçem ekinde sunduğum yönetmelik hükmüne göre Malul Gazi çocuklarının özel öğretim kurumlarında belli bir kontenjan dahilinde ücretsiz öğrenim görmeleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda, .....................sürücü kursuna oğlum ..................'ı göndermek istiyorum. Adı geçen sürücü kursuna gerekli bilgilendirmenin yapılarak kaydının sağlanması, kontenjanın dolu olması durumunda ise tarafıma bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim....../..../2012

 

 

                                                                                                   Adı Soyadı

                                                                                                   Malul Gazi

EKLER:    1.) Gazi Kimlik Fotokopisi

               2.) Durum Belgesi

 

               3.) Aile Nüfus Kayıt Örneği

 

               4.) Çocuğun Kimlik Fotokopisi

 

               5.)Kanun/önetmelik  Maddesi Fotokopisi

 

Adres:

Telefon No:

 
KAYNAK: http://www.gazihaber.com/haber/5508/ozel-ogretim-kurumlarina-basvuru-nasil-olmali.html
 

Yazdır Paylaş
ETİKETLER :
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan sehitgazihaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Diğer Haberler
email
EN ÇOK OKUNANLAR
yol durumu
Ücretsiz Seyahat Kartı Tasarımını Nasıl Buldunuz?
Beğendim, çok güzel olmuş
Beğenmedim, beklentilerimden çok uzak bir tasarım