TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞBAKANLIÐINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞBAKANLIÐINA

YasaTasarı Meclisde Haberi Şehit Gazi Haberleri | Şehit Gazi Haber | Güncel Haberler

Bu haber 21 Ağustos 2012, Salı 12:18 tarihinde eklendi. 14126 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

YasaTasarı Meclisde

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞBAKANLIÐINA

YasaTasarı Meclisde
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞBAKANLIÐINA

Aile ve sosyal politikalar bakanlığı'nca hazırlanan ve başbakanlığınıza arzı bakanlar kuru'lunca 11/62012 tarihinde kararlaştırılan "şehit yakınları, gaziler ve törör mağdurlarına tanınan hakların düzenlenmesi ile ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini ARZ Ederim

MADDE 25- Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür.

 

HAKLARIN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEÐİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN TASARISI

 

MADDE 1_ 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun ek 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu maddeye göre aylığa müstehak olan geçici köy korucularından bu görevlerinden dolayı sakatlananların kendileri, hayatını kaybedenlerin ise dul ve yetimlerine 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre malullük ya da dul yetim aylığı bağlanmış olması durumunda bu madde hükümlerine göre ayrıca aylık bağlanmaz. Önceden bu madde hükümlerine göre bağlanmış aylık varsa kesilir.

MADDE 2_ 442 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2- Bu Kanunun ek 16 ncı maddesinde yapılan değişiklik sonucu kapsama girenlerden müracaat edenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren anılan madde hükümlerinden yararlandırılır. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için herhangi bir ödeme yapılmaz.27/5/2007 tarihli ve 5673 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici köy koruculuğu yapanlardan ek 16 ncı ve ek 17 nci maddelerde yer alan şartları taşıyanlara yazılı müracaatları üzerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren bu madde hükümleri uygulanır. Ancak geçmiş süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz.

MADDE 3_ 8/6/1949 Tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56'ncı maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Harp okulları ile astsubay meslek yüksekokullarında veya üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına öğrenim görenler veya kendi hesabına öğrenim görmekteyken askeri öğrenci olanlar. Polis Akademisi ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde veya üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görenler veya kendi hesabına öğrenim görmekte iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görmeye devam edenler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Milli İstihbarat Teşkilatı hesabına açılan okullarda öğrenim görenler ile Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü adına öğrenim görmek üzere temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmamış olup da bu öğrenimleri veya eğitimleri nedeniyle 3713 sayılı Kanun kapsamındaki terör eylemlerine maruz kalarak hayatını kaybeden veya sakatlığının derecesi itibarıyla bu Kanun hükümlerine göre malul olduğuna karar verilenler, birinci fıkra hükümlerinden aynı şekilde yararlandırılırlar.

MADDE 4_ 5434 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen durumlardan dolayı veya 2330 sayılı Kanun ile bu Kanuna ek 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Kanun kapsamında mütalaa edilen görevler nedeniyle hayatlarını kaybetmiş bulunan iştirakçilerle bunlardan aylık almaktayken ölenlerin, baba veya analarına bu Kanunun 56 ncı maddesi kapsamına giren erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinden hayatlarını kaybedenlerle bunlardan aylık almaktayken ölenlerin ana veya babalarına ölüm tarihini takip eden aybaşından geçerli olarak aylık bağlanır hayatını kaybeden erbaş ve erler ile yedek subay okulu öğrencilerinin ana ve babasına bağlanan aylığın toplamı 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen otuz günlük asgari ücretin net tutarından az olamaz.

MADDE 5_ 5434 sayılı Kanunun ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasının başına Bu Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen haller kapsamında,”, (a) bendine “uzman erbaşlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sözleşmeli subaylar, sözleşmeli astsubaylar ve” ve (b) bendine azami rütbe tavanı subaylarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “(öğrenim durumuna bakılmaksızın astsubaydan subay olanlar dahil)” ibareleri eklenmiş, (c) bendinde yer alan “erbaş ve erlere” ibaresi “bu Kanunun 56 ncı maddesi, 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentleri ile 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (i) (j) ve (k) bentlerinde belirtilenlere”, (d) bendinde yer alan başkomiser” ibaresi “öğrenim durumuna bakılmaksızın üçüncü sınıf emniyet müdürü” ve ikinci fıkrasında yer alan “asgari ücretin net tutarı” ibaresi 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilmiş olan otuz günlük asgari ücretin net tutarının iki katı” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve mevcut (e) ve (f) bentleri (f) ve (g) bentleri şeklinde teselsül ettirilmiştir. e) Bu şekilde yükseltilen aylıklarda, milli istihbarat hizmetleri sınıfında bulunan personel için azami kadro unvanları; yükselebilecekleri en son yönetim veya uzmanlık kadrosunu geçmemek kaydıyla, yönetim kademelerinde olanlar için Başkan kadrosu, diğer personeller için 1 inci sınıf uzman kadrolarıdır.

MADDE 6_ 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir,

GEÇİCİ MADDE 224- Bu Kanunla değiştirilen 56 ncı madde, 72 nci maddenin dördüncü fıkrası ve ek 77 nci madde kapsamına dahil edilenler müracaatları üzerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren anılan maddelerde belirtilen haklardan yararlandırılır. Ancak, geçmiş süreler için aylık, aylık farkı eemekli ikramiyesi veya emekli ikramiyesi farkı ödenmez İlgililerin varsa açtıkları davalardan feeragat etmeleri kaydıyla, 72 nci maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklik neticesinde aylık bağlanmasına hak kazananlara ilişkin olarak, bu maddenin yürürlük tarihinden önce bağlanmış olan aylıklar sebebiyle açılmış olan dava ve icrai takibatlardan vazgeçilir. Bu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönem için ilgililere çıkarılmış olan borçlar beş yıla kadar taksitlendirilir. Aylık taksit tutarının kişinin gelirinin dörtte birini aşması halinde taksit süresi uzatılır, faiizler Sosyal Güvenlik Kurumunca terkin edilir,

MADDE 7_ 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasına “tahkikle” ibaresinden sonra gelmek üzere “ trafik ve yol güvenliğini veya tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlamakla ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8_ 2330 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinetahkiki ibaresinden sonra gelmek üzere veya trafik ve yol güvenliğini sağlamak” ibaresi eklenmiş, (c) bendi aşağıdaki şekilde ve (d) bendinde yer alan “Ceza” ibaresi “Tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakilleri ile ceza” ibaresi şeklinde değiştirilmiştir. c) Güven ve asayişi ihlal eden eylemler ile kaçakçılığa ilişkin eylemlerin önlenmesine yönelik görev yapan mülki idare amirlerini,

 

MADDE 9_ 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “64 üncü maddesi” ibaresi “mülga 64 üncü maddesi ve 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 10_ 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümleler eklenmiş, (c), (d) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“Aylık kira yardımının üst limiti ile ödeme usul ve esasları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Bu Kanun hükümlerine göre aylık alan maluller ile hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine yapılan gayrimenkul hibeleri veraset ve intikal vergisinden, devir işlemleri harçlarından ve döner sermaye ücretlerinden ve bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kağıtlar için tahakkuk edecek damga vergisinden müstesnadır. Bu gayrimenkullerin maliyet bedellerinin tamamı bunları hibe edenler tarafından 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi kapsamında dönem gelirinden veya kurum kazancından indirilebilir.” c) Konut kredisinden istifade bakımından 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm; bir konut ile sınırlı olmak üzere, malul olanların kendileri, hayatını kaybedenlerin ise dul aylığı bağlanan eşi, dul aylığı bağlanacak eşin olmaması halinde yetim aylığına müstehak çocuklarının tamamının müşterek hakkı olarak bir çocuğu, çocuklarının da olmaması durumunda ana veya babası hakkında da uygulanır. d) Malul olanların kendileri, hayatını kaybedenlerin ve malul olanların eşleri, ana ve babaları ile bakmakla yükümlü olunan çocukları, yurtiçinde Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşıma araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşıma işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat ederler. İlgili kurumlar ve yerel yönetimler bu hakkın kullanılmasına ilişkin gerekli tedbirleri alır. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. “h) Terörle mücadele görevi ifa ederken yaralanarak veya sakatlanarak haklarında 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanmış olan erbaş ve erler ile geçici ve gönüllü köy korucularının kendileri bu fıkranın (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki, eşleri ise (d) bendindeki haklardan; aynı sebeplerle hayatını kaybeden erbaş ve erler ile geçici ve gönüllü köy korucularının aylığa müstehak eşi, çocukları veya ana ve babaları bu fıkranın (c) ve (d) bentlerindeki haklardan yararlanırlar. “i) Yedek subay okulu öğrencilerinden, harp okulları ile astsubay meslek yüksekokullarında veya üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına öğrenim görenler veya kendi hesabına öğrenim görmekteyken askeri öğrenci olanlar, Polis Akademisi ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde veya üniversitelerin fakülte ve yüksekokullarında Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görenler veya kendi hesabına öğrenim görmekteyken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görmeye devam edenler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Milli İstihbarat Teşkilatı hesabına açılan okullarda öğrenim görenler ile Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü adına öğrenim görmek üzere temel ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmamış olup da bu öğrenimleri veya eğitimleri nedeniyle bu Kanun kapsamındaki terör eylemleri sonucu malul kalmaları sebebiyle aylık bağlananların kendileri bu fıkranın (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki, eşleri ise (d) bendindeki haklardan; yukarıda sayılanlardan aynı sebeplerle hayatını kaybedenlerin aylığa müstehak eşi, çocukları veya ana ve babaları bu fıkranın (c) ve (d) bentlerindeki haklardan yararlanırlar. j) Terörle mücadele sırasında hizmetlerinden yararlanılması için güvenlik kuvvetleri tarafından görev verilmiş olan sivillerden bu görevleri sırasında yaralanan veya sakatlananlardan 2330 sayılı Kanunda belirlenmiş malullük şartları çerçevesinde aylık bağlanması koşulları oluşmuş olanlara 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre malullük aylığı bağlanır ve bu şekilde aylık bağlananlar bu fıkranın (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki, eşleri ise (d) bendindeki haklardan; yukarıda sayılanlardan aynı sebeplerle hayatını kaybedenlerin aylığa müstehak eşi, çocukları veya ana ve babaları bu fıkranın (c) ve (d) bentlerindeki haklardan yararlanırlar. k) Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesini sağlamaya yönelik faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybettikleri, yaralandıkları veya sakatlandıkları; ilgili valinin onayı üzerine Nakdi Tazminat Komisyonu tarafından karara bağlanan sivillerin kendileri veya aylığa müstehak dul ve yetimleri hakkında, 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanır ve (h) bendi hükümleri uygulanır.

Kamu görevlileri ile birinci fıkranın (h) ve (j) bentleri kapsamına girenlerden terör olaylarını önlemek amacıyla her türlü patlayıcı maddeye bağlı olarak meydana gelen olaylar sonucunda ya da her ne şekilde olursa olsun terör olaylarının önlenmesi, takibi veya etkisiz hale getirilmesi amacıyla ifa edilen görevler sırasında veya bu görevlere gidiş dönüşler esnasında meydana gelen kazalar sonucunda yaralanan, sakatlanan, hastalanan veya hayatını kaybedenler, birinci fıkranın durumlarına uygun hükümlerinden yararlandırılır.”

 

MADDE 11_ 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasında yer alan “% 1” ibaresi “%2 şeklinde, aynı fıkranın (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.a) Kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile geçici ve gönüllü köy korucularından veya 21 inci maddenin birinci fıkrasının (i), (j) ve (k) bentleri ya da ikinci fıkrası kapsammdakilerden şehit olanların eş veya çocuklarından birisi ile kardeşlerinden birisinin,b) (a) bendinde sayılanlardan malul olup da çalışabilir durumda olanların kendilerinin, çalışamayacak durumda olanların ise eş veya çocuklarından birisinin, eşi ve çocukları yoksa kardeşlerinden birisinin,”

 

MADDE 12_ 3713 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yürürlük tarihinden önce 21 inci maddeye bu Kanunla eklenen hükümler sebebiyle bu Kanunun kapsamına girenlerden malul olanların kendileri, hayatını kaybedenlerin ise dul ve yetimleri, müracaatları üzerine bu Kanunun durumlarına uygun hükümlerinden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren yararlandırılırlar. 21 inci madde kapsamına girenlerden, daha önce her ne şekilde olursa olsun devam eden yargı süreçleri ve icrai takibatlardan feragat edenler, ilgili kuruma başvurmaları durumunda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 21 inci madde ile sağlanan durumlarına uygun haklardan yararlandırılır. Davalardan feragat edilmesi halinde mahkemelerce ilgili kurum lehine hükmedilecek vekalet ücretleri ilgili kuramca tahsil edilmez. Bu madde esas alınarak geriye dönük herhangi bir aylık, aylık farkı, tazminat, tazminat farkı ile ikramiye ve ikramiye farkı ödenmez ve geriye dönük hak talep edilemez.

GEÇİCİ MADDE 12- Bu maddenin yürürlük tarihinden önce ek 1 inci maddeye bu Kanunla eklenen hükümler sebebiyle bu Kanunun kapsamına girenlerden şehit olanların hak sahibi yakınları da ek 1 inci madde ile getirilen haklardan yararlanır.”

 

MADDE 13_ 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eski hükümlü işçiyi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları” ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 14_ 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

EK MADDE 1-16 yaşından büyükler için tespit edilen otuz günlük asgari ücretin net tutarının; 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde altmışı, (c) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde sekseni, (d) bendinde belirtilen malullerin kendilerine tamamı, (e) bendinde belirtilenlerin 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca belirlenecek hak sahiplerine ise tamamı üzerinden paylaştırılarak aylık bağlanır. Bu maddeye göre aylığa hak kazananların diğer mevzuata göre de aylığa hak kazanması halinde, tercih ettikleri aylıkları, Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren ödenir, diğer aylıkları sürekli olarak kesilir.

Ancak, iki yönden aylığa aynı zamanda hak kazananlara, müstehak oldukları tarihten itibaren fazla aylıkları ödenir. Tercih ettikleri aylıklarını alanlar, yeniden Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak başvurdukları tarihi izleyen aybaşından itibaren bu isteklerinden dönebilirler. Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen bu aylıklar her yılsonunda faturası karşılığında Maliye Bakanlığından tahsil edilir.

Bu madde kapsamına girenlerin ilgili valiliğe müracaatı üzerine valilik tarafından tanzim edilecek aylık bağlanmaya ilişkin belgeler Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.           Bu madde kapsamına girenlerden terör suçlarından dolayı hüküm giyenlere aylık bağlanmaz. Hüküm giymeden önce aylık bağlanmış olması halinde ise hükmün kesinleştiği tarihten itibaren aylığı kesilir. Haksız ödenen tutarlar ilgililerden tahsil olunur.

MADDE 15- 5233 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilenler, bu maddenin yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren 5510 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslara göre aylığa hak kazanırlar. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için ödeme yapılmaz.”

MADDE 16_ 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle, onbeşinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent ve son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Ancak, 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olduğuna karar verilenlerden, sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere ise görevden ayrılmalarına ve başkaca bir müracaata gerek kalmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.” d) 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olduğuna karar verilenlerden, sınıf veya görev değiştirerek 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmaya devam edenler hakkında uzun vadeli sigorta kollarının uygulanmasına devam edilir. Bunların sınıf veya görev değiştirdikleri tarihten sonra geçen çalışmaları dolayısıyla yeniden aylık bağlanması için yazılı istekte bulunmaları ya da emekliye ayrılmaları veya herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi halinde, sonraki çalışmaları karşılığında aylığa hak kazanmaları durumunda bu süre için 29 uncu maddeye göre aylık hesaplanır. Sonradan geçen çalışmalarından dolayı yaşlılık aylığına hak kazanamayanların kendilerine toptan ödeme yapılır, vefatları halinde ise hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır veya toptan ödeme yapılır.” “İç güvenlik veya istihbarat görevi ifa eden kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilen uçuş ve/veya dalış hizmetleri sırasında, uçuşun havadaki ve yerdeki veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesiri ile malul olanlar ile hayatını kaybedenler hakkında sekizinci fıkranın (e) bendi kapsamına girenlere ilişkin hükümler uygulanır.”

MADDE 17_ 5510 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

f) 60 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen kişiler ile bunların eşleri, (6) ve (8) numaralı alt bentlerinde sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde sayılanlar, vazife malulleri ile 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde sayılanlar. g) 3713 sayılı Kanun kapsamındaki olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya ve/veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetleri.”

MADDE 18_ 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentlerine göre aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçler herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Kurumca karşılanır. 72 nci maddede belirtilen usullere göre bedelleri karşılanacak olan bu kapsamdaki ürünler garanti süresi içerisinde veya aynı amaca yönelik yeni ürün talepleri Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre karşılanır. Genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, 3713 sayılı Kanun kapsamındaki olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananlar, tedavileri sonuçlanıncaya ve/veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen süre içerisinde verilen sağlık hizmetleri ve diğer haklardan aynı Kanuna göre aylık bağlanmış olanlar gibi yararlandırılırlar.”

 

MADDE 19_ 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 5434 sayılı Kanunun mülga hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlananlardan malullüklerinin sürekli olduğuna Kurum sağlık kurulunca karar verilen iştirakçiler yine aynı Kanunun 40 inci maddesinde belirtilen yaş hadleri ile özel kanunlarındaki yaş hadlerini doldurduğu tarihe kadar yeniden muayene edilmelerini Kurumdan isteyebilir. İç güvenlik veya istihbarat görevi ifa eden kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilen uçuş ve/veya dalış hizmetleri sırasında, uçuşun havadaki ve yerdeki veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesiri ile malul olanlar ile hayatını kaybedenler hakkında mülga 5434 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi hükümleri aynen uygulanır.”

MADDE 20_ 5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olup sınıf veya görev değiştirenlerden bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya devam edenler ile aynı kapsamda çalışmaya devam eden er ve erbaşlara, görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın alınacak emekliye sevk onayına istinaden müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. Bunlara ve bu maddenin yürürlük tarihinden önce sınıf veya görev değiştirerek 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya devam edenlerden bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümleri uygulanmak suretiyle vazife malullüğü aylığı alanlardan emeklilik ikramiyesi tutarları ödenmeyenlere (er ve erbaşlar hariç), bu fıkranın yürürlük tarihini takip eden aybaşında yürürlükte bulunan katsayılar uygulanmak suretiyle emeklilik ikramiye tutarları ödenir. Bunlara geçmişe yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.”

MADDE 21_ 5510 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Bu madde kapsamına giren ve malullüklerinin sürekli olduğuna Kurum Sağlık Kurulunca karar verilen geçici ve gönüllü köy korucuları ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılan hizmetlerinden dolayı malullük aylığı bağlananlar 442 sayılı Kanunda öngörülen yaş hadlerine kadar, er ve erbaşlar askerlik çağı dışına çıktıkları tarihe kadar yeniden muayene edilmelerini Kurumdan isteyebilir.”

MADDE 22_ 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrasının üçüncü paragrafında yer alan 12' ibaresi 24' şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23_ Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir..

MADDE 24_ Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

                              LİSTE

KURUMU : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIÐI

TEŞKİLAT : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı           Unvanı        Derecesi      Serbest Kadro Adedi      toplam

GİH          Şube Müdürü         1                              6                          6

                  Toplam                                               6                          6

 

 

 

                              GENEL GEREKÇE

 

Şehit yakınları, malul ve gazilerimiz ve aileleri ile terör mağduru sivillere sağlanan mali ve sosyal haklar ile sunulan hizmetler çeşitli mevzuatta düzenlenmiştir. 12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen halkoylaması ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına “Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için almacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.” cümlesi eklenmiştir. Ayrıca Anayasanın 61 inci maddesinin birinci fıkrasında ise Devletin harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri koruyacağı ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlayacağı hükme bağlanmıştır.

Şehit yakınları, gaziler ve terör mağdurlarının sorunları ve beklentileri ile ilgili talepler kendileri ve sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli platformlarda dile getirilmiştir. Anayasanın 10 uncu maddesindeki değişiklikle birlikte bu talepler daha da artmış, kamuoyunda bu alanda yeni düzenlemeler yapılması ve sağlanan hakların iyileştirilmesi konusunda beklentiler oluşmuştur.

Bu çerçevede söz konusu talep ve beklentileri karşılamaya yönelik olarak bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır.

                       MADDE GEREKÇELERİ

 

MADDE 1_ Madde ile 442 sayılı Köy Kanunu ile 2330 sayılı Kanun yönünden çift aylığa hak kazanma halinde, tercih edilen aylığın ödenmesi hususu öngörülmüştür.

MADDE 2_ Madde ile, 442 sayılı Kanunun ek 16 ncı maddesinde yapılan değişiklik sonucunda kapsama girip aylığa hak kazananlara aylık bağlanması imkanı sağlanmıştır. Ancak, geçmiş süreler için herhangi bir ödeme yapılmaması öngörülmüştür.

MADDE 3_ Her derecede polis okulları, askeri okullar ve Milli İstihbarat Teşkilatı hesabına açılan okullarda okumaya hak kazanıp geçici kaydı yapılan veya yaşları onsekizin altındaki öğrencilerin terör etkisi ve sebebiyle yaşamını kaybetmesi veya malul olmaları durumunda, aylığa hak kazanabilmeleri ve diğer haklardan yararlanabilmeleri sağlanmıştır.

Ayrıca, kamu görevlilerinin terör eylemlerine muhatap olarak sakatlanmaları veya ölümleri halinde kendileri ile dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı, görevdeki emsalinin almakta olduğu aylıktan az olamamaktadır. Ancak olay tarihi öncesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kamu görevi bulunmayan ve aynı olay sebebiyle hayatını kaybeden veya sakatlanan ve 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlarla ilgili 3713 sayılı Kanunda bir hüküm olmadığından, bu kapsamdakilerin görevdeki emsali de bulunmamaktadır. Buna rağmen, bu durumda olanlar veya bunların hak sahipleri tarafından 3713 sayılı Kanun kapsamındaki parasal hakların verilmesine yönelik açılan davalar ilgililerin lehine neticelendiğinden, bu konudaki uygulamanın netleştirilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 4_ Harp malulü, 3713 ve 2330 sayılı Kanunların kapsamı dışındaki görevlerin ifası sırasında (nöbet, atış, tatbikat, manevra vb. görev ve hizmetler) şehit olan veya vazife malullüğü aylığı almakta iken hayatını kaybeden erbaş ve erlerin ana ve babalarında aranan malullük ve muhtaçlık şartı kaldırılmıştır.

Bu haktan yararlanmak için, hayatını kaybedenlerin ana ve babalarının bir kısmının hali hazırda anlaşmalı boşandıkları gözlemlenmekte olup, bu olumsuzlukların önlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, ana ve babaya ödenen maaşa bir alt taban getirilmiştir.

MADDE 5_ Harp malulü, 3713 ve 2330 sayılı Kanunların kapsamındaki görevlerin ifası sebebiyle malul olanlar ile hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri, sanal intibaktan yararlanmaktadır. Ancak, milli istihbarat hizmetleri sınıfmdakiler ile sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve sözleşmeli uzman çavuşların 5434 sayılı Kanunun ek 77 nci maddesinde yer almaması ve sivil vatandaşlar ile köy korucularının sanal intibaklarının nasıl yapılacağına ilişkin hüküm bulunmaması nedeniyle, bu kişilerin mağduriyeti söz konusu olmaktadır. Belirtilen kişiler kapsama alınmak suretiyle sanal intibaktan yararlanmaları hedeflenmiştir.

Ayrıca, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan gazilerimize sağlanan bakım desteğinin köy korucuları ile sivil vatandaşlara da verilmesi ve ödenmekte olan bakım desteğinin asgari ücretin net tutarının iki katma yükseltilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 6_ Madde ile, 5434 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler sonucu verilen yeni hak ve muafiyet hükümlerinin geçmişe yürümeyeceği düzenlenmiştir.

nakillerinde görevliyken meydana gelen olayların da dahil edilmesi suretiyle bu konuda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 8_ Madde ile, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına, amaç kısmındaki değişikliğe paralel olarak trafik uygulamaları ile yol güvenliğinin sağlanması ile tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerinde yer alan görevlilerin de dahil edilmek suretiyle bu konudaki yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, mülki idare amirleri ile ilgili dar kapsam genişletilmiştir.

MADDE 9_ 2008 yılının Ekim ayından sonra memuriyete başlayan sosyal güvencelilerden harp malulü olanların faizsiz konut kredisinden yararlandırılmaması durumuyla karşılaşılmaması amacıyla bu düzenlemeye yer verilmiştir.

MADDE 10_ Madde ile;

-    Hak sahiplerine sağlanan kira yardımının hak sahipliği ve ödemelerin usul ve

esasları,

-    Hak sahiplerine yapılacak gayrimenkul hibelerine getirilen muafiyetler,

-    Faizsiz konut kredisi ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklık olmaması için muafiyetlerin usul ve esasları,

-    Malul olanların kendileri, hayatını kaybedenlerin ve malul olanların eşleri, ana ve babalan ile bakmakla yükümlü olunan çocuklarının ücretsiz seyahat edebilmesi ve seyahat hakkının kullanılmasına ilişkin olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yönetmelik çıkarılması,

-    Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki olaylar sebebiyle hayatını kaybeden er ve erbaşlar ile geçici köy korucularının yakınlarının, malul olanların kendilerinin de konut kredisinden yararlanabilmesi,

-    Her derecede polis okulları ve askeri okullarda okumaya hak kazanıp geçici kaydı yapılan veya yaşları onsekizin altındaki öğrencilerin terör etkisi ve sebebiyle yaşamını kaybetmesi veya malul olmaları durumunda, aylığa hak kazanabilmeleri ve diğer haklardan yararlanabilmeleri,

-    Terörle mücadele sırasında hizmetlerinden yararlanılması için kendilerine görev verilmiş sivillerin bu görevlerinden ötürü veya kendiliklerinden terörle mücadeleye katkısı olması nedeniyle bu eylemlerinden ötürü hayatını kaybetmiş veya malul olmuş sivillerin Terörle Mücadele Kanununda verilmiş hak ve muafiyetlerden yararlanması,

-    Kamu görevlileri ile kapsama giren diğer kişilerden terör olaylarını önlemek amacıyla her türlü patlayıcı maddeye bağlı olarak meydana gelen olaylar sonucunda ya da her ne şekilde olursa olsun terör olaylarının önlenmesi, takibi veya etkisiz hale getirilmesi amacıyla ifa edilen görevler sırasında veya bu görevlere gidiş dönüşler esnasında meydana gelen kazalar sonucunda yaralanan, sakatlanan, hastalanan veya hayatını kaybedenlerin de durumlarına uygun hükümlerden yararlanması,

öngörülmüştür.

MADDE 11_ Madde ile, 3713 sayılı Kanun kapsamındaki olaylar sebebiyle hayatını kaybedenlerin ya da malul olanların yakınlarına istihdam sağlanmasıyla ilgili hususların yeniden düzenlenmesi amaçlanmış, şehidin kardeşleri ile şehidin eşi veya çocukları arasında olabilecek huzursuzluk ve mağduriyetlerin giderilmesi öngörülmüştür.

MADDE 12- Madde ile, 3713 sayılı Kanuna iki geçici madde eklenmiştir.

 

MADDE 12_ Madde ile, 3713 sayılı Kanuna iki geçici madde eklenmiştir.

Geçici 11 inci madde ile, maddenin yürürlük tarihinden önce 21 inci maddeye eklenen hükümler sebebiyle Kanunun kapsamına girenlerden malul olanların kendileri, hayatını kaybedenlerin ise dul ve yetimlerinin, müracaatları üzerine Kanunun durumlarına uygun hükümlerinden yararlandırılması öngörülmüştür.

Geçici 12 nci madde ile, maddenin yürürlük tarihinden önce ek 1 inci maddeye eklenen hükümler sebebiyle Kanunun kapsamına girenlerden şehit olanların hak sahibi yakınlarının da ek 1 inci madde ile getirilen haklardan yararlanması hükme bağlamıştır.

MADDE 13_ Kamu işyerlerinde yüzde iki eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğüne Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yaralanmış fakat maaşa hak kazanamayacak derecede malul olan erbaş ve erlerin de alternatifli olarak alınması hedeflenmiştir. Terörle mücadele esnasında yaralanmış ve tedavi olmuş fakat bu yaraların emare ve izleri sebebi ile iş bulmakta güçlük çekenlerin bu mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 14_ Terör eylemleri sebebiyle malul olan sivil vatandaşların kendileri ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde aylık bağlanmak suretiyle mağduriyetlerinin giderilmesi hedeflenmiştir.

MADDE 15_ Bu Kanunla 5233 sayılı Kanuna eklenen ek inci maddede belirtilenlerin bu maddenin yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren aylığa hak kazanması, ancak önceki dönem için ödeme yapılmaması öngörülmektedir.

MADDE 16_ Madde ile, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde değişiklik yapılarak vazife veya sınıf değiştirerek göreve devam edenlere, görevlerinden ilişiği kesilmeden vazife malullüğü aylığı bağlanmasına imkan tanınmış ve ilk defa 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamındaki olaylar nedeniyle vazife malulü sayılan ve vazife veya sınıf değiştirmeleri nedeniyle bunlardan henüz aylık bağlanmamış olanlara görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın aylık bağlanması, bağlanacak aylığın sınıf veya görev değiştirdikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren başlaması, aylık bağlandıktan sonra geçen hizmet sürelerinin ne şekilde değerlendirileceği konularında düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri dışındaki iç güvenlik veya istihbarat hizmetlerinde görevlendirilen kamu kurum ve kuruluşlarında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışan uçucu ve dalgıçlara, bu görevleri sebebi ile hayatlarını kaybetmeleri veya malul olmaları durumunda harp malullüğü hükümlerinden yararlanma imkanının sağlanması amaçlanmıştır.

MADDE 17_ Terörle mücadele görevlerini ifa ederken yaralanan kamu kurum ve kuruluşlarında sosyal güvenceli çalışanlar ile sivillerin, malullükleri kesinleşinceye kadar her türlü sağlık ve tedavi hizmetinden herhangi bir katkı ve katılım payı alınmaksızın yararlandırılmaları amaçlanmıştır.

MADDE 18_ Terörle mücadele görevi esnasında olmasa da görevleri başında meydana gelen çeşitli olaylarda yaralanan ve bakıma muhtaç durumda bulunan vazife veya harp malulleri ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki olaylar sebebi ile malul olan köy korucuları da kapsam içine alınarak ihtiyaç duyduğu her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici

 

ve rehabilite edici araç gereçlerin bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

MADDE 19_ Madde ile, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle maluliyetlerinin sürekli olduğu belirlenen iştirakçilere, yeniden muayene isteme hakkı verilmiştir.

Ayrıca; iç güvenlik veya istihbarat görevi ifa eden kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilen uçuş ve/veya dalış hizmetleri sırasında, uçuşun havadaki ve yerdeki veya dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesiri ile malul olanlar ile hayatını kaybedenler hakkında mülga 5434 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi hükümlerinin aynen uygulanması hüküm altına alınmıştır.

MADDE 20_ Madde ile, Kanunun yürürlük tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin beşinci fıkrasına eklenen cümle kapsamına girenlerin yapılan değişiklik hükmünden yararlanmaları sağlanmaktadır.

MADDE 21_ Maluliyetleri sürekli olan erbaş ve erler ile köy korucularına, sağlık durumlarında meydana gelmesi muhtemel değişiklikler nedeniyle maluliyet derecelerinin yeniden tetkik edilmesini isteme hakkı sağlanmıştır.

MADDE 22_ Madde ile, terörle mücadele esnasında yaralanan ve tedavisi devam eden personele bir yıl süreyle ödenen özel harekât ve operasyon tazminatının ödeme süresi 12 ay yerine 24 ay olarak düzenlenmiştir.

MADDE 23_ 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile şehit yakınları ve gazilerimize yönelik sosyal haklar ve sosyal politikaların belirlenmesi görevi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına verilmiştir. Bakanlık bünyesinde Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı kurulmuş olup, bu alandaki sosyal politikalar yeniden gözden geçirilmeye başlanmıştır.

Şehit yakınları ve gazilere yönelik ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmaların koordine edilebilmesi, belirlenen politika ve stratejilerin uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlar, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce şehit yakınları ve gazilere yönelik yürütülen faaliyetlerin ilke, usul ve standartların belirlenmesi ve bunlara uyulmasının sağlanması amacıyla Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığında kullanılmak üzere altı adet şube müdürü kadrosunun ihdas edilmesi öngörülmektedir.

MADDE 24_ Yürürlük maddesidir.

MADDE 25_ Yürütme maddesidir.

Kaynak-http://www.tbmm.gov.tr/guncel_tasari_teklifler.htm -

Görüntüle 124239
 

 

 

 

 

 

 

Yazdır Paylaş
ETİKETLER :
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan sehitgazihaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
erol - 2012-10-18 08:49:53 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
peki neden gazilik hakkı verilmiyo ben ve benim gibiler neden gazi stadüsünü alınmıyor ;rnSAYIN BAŞBAKANIM DİYORKİ ;rnElbette dünyalar da bağışlansa, şehit veren bir ailenin evladı geri gelmeyecek. Kaybedilmiş bir uzuv yerine konmayacaktır. Ancak şehitlerin yakınları, milletçe hepimiz üzerinde kutsal bir emanettir. Aynı şekilde gaziler çok büyük emanetlerdir. Şehit ve gazilerimize sahip çıkmak bizim asli vazifemizdir. Diyen devletimiz bize neden sahip çıkmadı asıl terörle mücadele eden ben ve benim gibi kişilere ben malul olmayan gazi EROL ,rn1997 yılında Şırnak çakır söğütte vatani görevini yaparken kuzey ırakta teröristlerle girdiğim çatışmada bacağıma isabet eden kurşun la yaralandım sonra hava değişimi ile 3 ay sevk edildim en son aldığım gata raporunda yedek askerliğe elverişlidir raporu verildi ama gazi olamadım bacağıma giren kurşun tehlike riski taşıdığı için çıkarılmadı, ve halen giren kurşun bacağımda durmaktadır.rnO günden sonra çok yorulduğunu ve yürüdüğüm zaman zorluk çekiyorum vede rahatsız ediyor. ruhsal çöküntü içinde bunalım içinde,kimiminin sakatlığı hastalığı daha da bir artmakta.Kimileri bu kadar dert yığını içinde intihara teşebbüs etmekte ruh sağlığı BOZULMUŞ hastanelere düşmekte haberiniz var mı ? Bir çoğu imkansızlıktan tedavisine yarım bırakmakta… Hayata küsmüş benim gibi terör mağdurları var şahsım olarak aldığım raporlarda Organ kaybın yok, sen gazi değilsin' nasıl degilim ya çatışmada bacagımdan kurşun yemişim ama ruhsal olarak çökmüşüm ben peki Çatışmada kolum, bacağım kop saydıydı . gazi mi olacaktım ben , o zaman dünyayı verseler bana umrumdamı olacaktı vücudumdaki organların birisi olmadıktan sonra tabi uzun yıllar uğraştım nereye yazı yazdıysam olumsuz cevap geldi ne gazi kartı, ne de sosyal hak Bugüne kadar kimse beni ciddiye almadı.hiç bir haklardan yararlanmadım Ama sivil terör mağdurlarına yönelik yapılan düzenlemeyle tüm haklardan yeni çıkacak olan yasadan faydalanılacak deniliyor. Ama neden bizlere sahip çıkılmadı ve mağduriyetimiz hala devam etmektedir devlet millet neden gazisine sahip çıkmadı inşallah bir an önce mağduriyetimizin giderilesi ümidiyle devletten isteğim bizlere sahip çıksın bizlerede gazilik ünvanı verilsin verilen tüm haklar bizleride içerisine alsın devletimiz banada sahip çıksın ; HALEN KURŞUN SOL BACAGIMDA DURMAKTADIR .saygılarımla MALUL OLMAYAN GAZİ EROL 18.10.2012 rn biri019@hotmail.comrnrn

7 kişi beğendi 1 kişi beğenmedi

Diğer Haberler
email
EN ÇOK OKUNANLAR
yol durumu
Ücretsiz Seyahat Kartı Tasarımını Nasıl Buldunuz?
Beğendim, çok güzel olmuş
Beğenmedim, beklentilerimden çok uzak bir tasarım