Bu haber 12 Temmuz 2013, Cuma 15:10 tarihinde eklendi. 14403 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İş hakkına İlişkin Sık Sorulan Sorular

İş hakkını düzenleyen 478 sayılı kanun teklifinin 86. maddesi hükmünün incelenmesinde iş hakkına ilişkin sıkça sorulan soruları masaya yatırıyoruz.
İş hakkına İlişkin Sık Sorulan Sorular

HARP MALULLERİNİN İŞ HAKKI VAR MI?

 

Yasa teklfinin iş hakkını düzenleyen maddesinde "bu madde kapsamında hak sahipliği sonucunu doğuran durumlar aşağıda belirtilmiştir" şeklinde sıralanan hak sahiplerinden (a) bendindeki ifadede;

a) 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, bu Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendikapsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlar,

Yukarıda madde metnini okurken "kapsamına girenler hariç olmak üzere" ifadesinin sanki önceki sayılan 5434/64 ve 5510/47 8. fıkrada belirtilen harp malullerini de kapsam dışında bıraktığı şeklinde yanlış bir algılamaya neden olduğunu bize gelen sorulardan öğrenmiş bulunmaktayız. Ancak madde metni dikkatli okunduğunda arada konulan virgül ve anlatım şeklinin bu madde içerisinde sayılan  "21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j)bendi kapsamına girenler" in hariç tutulduğu aşikar olarak görülecektir.

a) 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, bu Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi apsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlar, (Yukarıda farklı renklerle gösterilen yasa kapsamlarının ayrı ayrı dile getirildiği, ve hariç olmak üzere ifadesinin yalnızca 21. maddenin (j) bendine atıfta bulunduğu aşikaren görülmektedir. Zaten yasa maddesinin sonunda yer alan "harp ve vazife malulleri" ifadesinde geçen "harp" kelimesi bu yorumu doğrular niteliktedir. Bu açıdan harp malullerine de iş hakkı tanındığını rahat bir şekilde ifade etmek mümkündür.

Bu maddede hariç tutulan 21. maddenin (j) bendinde sayılan vazife malulleri iş hakkının düzenleyen yasa maddesinin (ç) bendinde aşağıdaki şekli ile sayıldığından onlar açısından da iş hakkı bulunması hususunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.

"ç) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında vazife malulü sayılanlar, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında aylık bağlananlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybetmiş veya engelli hale gelmiş olanlar ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı ortaklıklarda görevli olanlardan patlayıcı maddelerin üretimi, incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi sırasında oluşacak patlamalardan dolayı hayatını kaybedenler,"

 

 

 

HARP MALULLERİ (5434/64, 5510/47,8.Fıkra), 2330 SAYILI YASA, 5434/45- 5510/47 YASA KAPSAMINDA BULUNAN EMNİYET VE ORDU VAZİFE MALULLERİ;

 

 

Bu kapsamda sayılına vazife malullerinin  kendileri veya eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, Görev Şehitlerinin ise eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; ana, baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi; eş veya çocuğunun yoksa ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzeretoplam iki kişi,

 

 

 

5434/45 ve 5510/47 SAYILI YASA KAPSAMINDA BULUNAN EMNİYET VE ORDU PERSONELİ OLMAYIP DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPARKEN VAZİFE MALULÜYETİ ÇERÇEVESİNDE VEFAT EDENLERİN YAKINLARINA 1 İŞ HAKKI VERİLMESİ YASALAŞMIŞTIR;

 

 

5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olanlardan vazife malulü sayılanlardan hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişiye iş hakkı tanınmaktadır.

 

 

 

TERÖR MAĞDURLARINA VERİLEN İŞ HAKKINA İLİŞKİN OLARAK;

 

21. maddenin (j) maddesine baktığımızda; "Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlar bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybettikleri, yaralandıkları veya sakatlandıkları; ilgili valinin teklifi üzerine Nakdi Tazminat Komisyonu tarafından karara bağlanan sivillerden ilgili mevzuatına göre malullük aylığı bağlanması koşullarının oluştuğu tespit olunanlardan engelli hale gelenlerin kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi; hayatını kaybedenlerin ise eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, iş hakkından yararlanabilecektir.

 

Bununda yanında 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında aylık bağlananlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybetmiş veya engelli hale gelmiş olanların kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi; hayatını kaybedenlerin ise eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, yararlanır. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı ortaklıklarda görevli olanlardan patlayıcı maddelerin üretimi, incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi sırasında oluşacak patlamalardan dolayı hayatını kaybedenlerin de eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, iş hakkından yararlanabilecektir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İstihdam hakkını kullanamayacaklar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

 

 

a.) Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar,

 

Yorum: Burada bakıma muhtaç olacak derecede Gazi ya da Harp ve Vazife Malulü olanların sosyal hayata kazandırılmaları adına bu hakları hiç kullanamayacak olmaları çok iyi bir düzenleme olarak görülmüyor. Yani bakıma muhtaç olan bir Gazi ya da Harp ve Vazife Malulünün iş hakkından kendisi yararlanmak istediğinde ne olacak?

 

 

b.) Birinci fıkrada sayılan kurumlarda görev yapanlar,( Birinci fıkrada şu şekilde sayılmıştır; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarının ve sürekli işçi kadrolar.)

 

Yorum: Bundan önceki yönetmelik düzenlemesinde yer alan kamuda memur veya sürekli işçi pozisyonlarında çalışanların iş hakkından yararlanamayacakları görülmektedir.

 

 

c.) İstihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurumlarda görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar.

 

Yorum: Bu maddeye göre halihazırda kamuda memur ya da sürekli işçi pozisyonlarında çalışanların istifa etmeleri halinde bu haktan yararlanamayacakları sonucunu çıkarabiliriz. Burada olayın meydana geldiği tarihten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında memur ya da sürekli işçi olup daha önceden ayrılmış olanlar ya da iş hakkını kullanmak için istifa etmeyi düşünenler için üzüntü verici bir düzenleme olarak karşımıza çıkıyor. Kısaca belirtmek gerekirse; Şehitlik, Gazilik ya da Vazife malullüğüne neden olan olayın meydana geldiği tarihten sonra kamuda memur ya da sürekli işçi olarak çalışan kardeşlerimizin bu yasa tasarısına göre iş haklarını kullanamayacaklarını söyleyebiliriz.

 

 

d.) Kırkbeş yaşını bitirmiş olanlar 

 

Yorum: Yasa tasarısının 44. maddesi hükmüne göre bu yasa kapsamında 45 yaşını doldurduğu için haktan yararlanamayacak olanlara 6 aylık bir süre veriliyor. 6 ay içerisinde başvurmaları halinde 45 yaşını doldurmuş olsalar bile bu haktan yararlanabilecekler. Halen 65 yaş olan haddi 45 yaşa indirilerek şartsız feragat hakkının verilmemesinde ısrar edilmesini anlamak mümkün değildir. Harp ve Vazife Malullerinden çoğu 45 yaşın üzerindedir. Bunlardan iş hakkını kullanmak isteyenler ne olacak? Bu düzenleme yeni sorunları beraberinde getireceğinden, feragat hakkının şartsız olarak verilmesi gerekmektedir. Gaziler içerisinde 45 yaşında olup iş hakkının kullanmak isteyenler de olabilecektir. Bu maddenin tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

 

 

ATAMADA EĞİTİM DURUMU:

 

 

Hizmetli Ünvanlı Kadrolara Atanacaklar;

 

- İlköğretim, 

- Ortaokul, 

- ilkokul mezunu olanlar.

 

 

Memur Ünvanlı Kadrolara Atanacaklar;

 

- Ortaöğretim,

- Yükseköğretim mezunu olanlar.

 

 

Atamalar Ne Zaman Başlayacak?

 

Yasa tasarısına göre uygulama yönetmeliğinin yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içerisinde yapılacağına dair süre tahditi konulması sevindirici bir gelişme olarak görülüyor. Bu düzenlemeye göre en azından yasa yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 4 ay içerisinde uygulama yönetmeliğinin yapılacağını söyleyebiliriz. Uygulama yönetmeliği yürürlüğe girdikten sonra atamalar başlayacaktır. Bundan önce olduğu gibi yönetmelik yapılmadan önce iş hakkı kapsamında ön başvuruların alınmaya balayacağını değerlendiriyoruz.

 

2015 Yılına Kadar Kura İle Atamalar Gerçekleşecek;

Madde 44'e göre "İçişleri Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilenlerin atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca 2015 yılı sonuna kadar kura usulü ile yapılır." düzenlemesi getirilmektedir. Atamalarda şeffaflık ve hakkaniyet açısından kura sisteminin getirilmesi oldukça olumlu bir düzenleme olarak görülüyor.

 

 

                                                                           Hamit YILDIZ

                                                                           Gazi J. Ütğm.

                                                                           Gazihaber.com

 

Kaynak:http://www.gazihaber.com/haber/3217/is-hakkina-iliskin-sik-sorulan-sorular.html

Yazdır Paylaş
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan sehitgazihaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Selçuk Gümüşlü - 2014-11-28 20:02:18 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et


Merhaba babam 5434-45 sayılı kanun kapsamında ordu vazife malülü maaşı alıyordu ancak 27/10/2013rntarihinde vefat etti ben oğlu olarak bu yasadan faydalanabilirmiyim şu an özel bir şirkette sigortalı olarak çalışıyorum fakat işyerim konkordato ilan etti iflas etmek üzere soruma cevap verirseniz çok sevinirim zor durumdayım. Şimdiden Teşekkür ederim rnİyi çalışmalar..Editörün Notu: Evet iş hakkından siz faydalanabilirsiniz.0 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

vedat - 2014-10-19 20:05:23 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
slm terör magdurları arakadaşlar benim yaşım 47 benim gibi yaşı kırkbeşi geçmiş olan arkadaşlar hakkımızı arayalım

0 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

vedat - 2014-10-19 19:59:48 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
bilgi verin

0 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

Esin - 2014-07-18 14:21:36 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et


Merhaba. Benim babam 3713 sayılı kanuna göre gazi. İs hakkından yararlanmak için basvuru yapıcam. Fakat yakın zamanda evlenicem Allahın izniyle. Soyadım degistigi icin bu hakkımı kaybetmis oluyomuyum yönetmelikte bu durumla ilgili bisey yazmıyor. Kimseden bilgi alamadm yardmcı olursanız sevinirim.iyi calısmalar.Editörün Notu: Büyük bir ihtimal evlendiğiniz zaman iş hakkını kaybetmiş olursunuz tam detaylı olarak bilmiyoruz ama bulunduğunuz ildeki aile ve sosyal politikalar il müdürlüğünden daha detaylı bilgi alabilirsiniz. ve ya Aile ve sosyal politikalar bakanlığı şehit gazi işlem şube müdürlüğünü arayarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz Tel : +90 (312) 705 40 000 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

Fahri Boztoprak - 2014-02-20 16:50:55 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
gazi yakını olarak 2006 yılında memur kadrosuyla işe başladım. Halen memur olarak görev yapmaktayım. Çalıştığım kurumda teknik personellerin özlük hakları daha iyi olduğundan, ayrıca teknik bir bölüm bitirdim. Ancak teknik kadroya geçişte gazi yakını olarak herhangi bir ayrıcalık tanınmıyor. Acaba bizler için pozitif bir ayrımcılık yapılması adına herhangi bir yasal yol var mıdır? Konuyla ilgili bilgisi olan varsa ve yardımcı olursa sevinirim.

2 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

ibrahim - 2014-01-10 20:48:27 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
sayın arkadaslar oncelıkle herkese merabalar.rn45 yaş sınırı dıye bısey okudum mutlaka sızde okumussunuzdur. kafamı karıstıran soru su sekılde 45 yasını doldurmu kısıler malesef bundan yararlanamıyormus.sanırım bundan malulun cocukları yararlanabılecek degılmı?cevap yazarsanız cok sevınırım

1 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

HÜSEYİN OĞUZ - 2013-09-24 09:15:47 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
sayın yetkilirntorba yasada çıkan iş hakkıyla ilgili görüşünüz en erken ne zaman yürürlüğe girer ve atamalar en son ne zaman sonuçlanır

1 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

cafer - 2013-08-14 16:51:39 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
ben malulen emekliyim. malul olduğumdan sonra gerekli yazışmalar yıllık izin derken 2 veya 3 ay emekli olmadan çalışmaya devam ettim bu fazladan çalışmam oğlum için isdihdam hakkını engel olurmu. kısacası emekli olmadan çalıştığım yaklaşık 3 ay hani diyorya daha önceden çalışanlar bu kanundan faydalanamıyor diye lütfen bana yardımcı olurmusunuz kime soracağımıda bilmiyorum bilenler yardım edebilirmi lütfen teşekür ederim.

0 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

Ömer Arslan şehit cocuğu - 2013-07-29 16:47:56 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et


Sayın editörüm hayırlı ramazanlar ben bu son torba yasanın sayın cumhurbaşkanımız ne zaman onaylayacak acaba ve onayladığını nasıl öğrenebiliriz teşekkür ederim kolay gelsin Editörün Notu: Torba yasası şu ana cumhurbaşkanlığın da bu gün yarın onaylanır inş onaylandığı zaman sitemiz de yayınlaycağız0 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

hüseyin oğuz - 2013-07-28 15:30:57 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et


sayın editör bu iş hakkında 45 yaş sınırı ne demek oluyor açıklarmısınız Editörün Notu: Yasa tasarısının 44. maddesi hükmüne göre bu yasa kapsamında 45 yaşını doldurduğu için haktan yararlanamayacak olanlara 6 aylık bir süre veriliyor. 6 ay içerisinde başvurmaları halinde 45 yaşını doldurmuş olsalar bile bu haktan yararlanabilecekler.2 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

Ömer Arslan şehit çocuğu - 2013-07-24 19:26:54 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et


Şehit cocuğu - 2013-07-20 09:49:51rnMerhabalar öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum.rnRahmetli babam emniyet müdürlüğü mensubu (komser) kaza terör olayı değildi görevdeyken trafik kazası sonucu kaybettik. 5434 tabi olduğumuz için iş hakkından yararlanamadım yeni düzenleme ile bu haktan bende yararlanabilirmiyim? Teşekkür ederim kolay gelsinrnEditörün Notu: Evet siz de yeni çıkan yasa ile iş hakkından faydalanabilirsiniz3 kişi beğendi 2 kişi beğenmedi

Şehit cocuğu - 2013-07-20 09:49:51 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
Merhabalar öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum.rnRahmetli babam emniyet müdürlüğü mensubu (komser) kaza terör olayı değildi görevdeyken trafik kazası sonucu kaybettik. 5434 tabi olduğumuz için iş hakkından yararlanamadım yeni düzenleme ile bu haktan bende yararlanabilirmiyim? Teşekkür ederim kolay gelsin

2 kişi beğendi 1 kişi beğenmedi

kariyer5018 - 2013-07-19 08:09:22 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
sayın editör verdiğiniz sevindirici bilgi için teşekkür ederim.babamın ssk dan tekrar emekli olup olmaması iş hakkından yararlanmamızı bağlamaz değilmi

3 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

hüseyin oğuz - 2013-07-18 16:59:32 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et


sayın editör babam 5434-45 sayılı kanun kapsamında ordu vazife malülü maaşı almaktadr.ancak olay olalı yaklaşık 30 yıl olmuştur ve babam 2000 ylından sonra aftan yararlanarak malül maaşı almaya başlamıştır.şimdi ise babam 56 yaşındandır.şimdi bu iş hakkını oğlu olarak kullanbileckmiyiz kullanamayacakmıyız onu anlamak istiyorum cevaplarsanız sevinirim. Editörün Notu:  İş hakkını siz kullanabileceksiniz inşallah.2 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

k.b - 2013-07-12 16:35:42 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
Anlayamadim 1.1.2012 öncesi terör mağduru olanrnSivillere istihdam varmi yokmu lütfen alah rızası için rnBiri beni aydınlatsınrnrn

5 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

Diğer Haberler
email
EN ÇOK OKUNANLAR
yol durumu
Ücretsiz Seyahat Kartı Tasarımını Nasıl Buldunuz?
Beğendim, çok güzel olmuş
Beğenmedim, beklentilerimden çok uzak bir tasarım