Bu haber 11 Aralık 2012, Salı 00:06 tarihinde eklendi. 41071 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

2 iş Hakkı Yönetmeliği Yayınlandı

Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik
2 iş Hakkı Yönetmeliği Yayınlandı
 

11 Aralık 2012  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28494

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

TERÖR EYLEMLERİ NEDENİYLE ŞEHİT VE MALUL OLANLARIN

YAKINLARININ VE ÇALIŞABİLECEK DURUMDAKİ MALULLERİN

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAMI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin istihdam usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, terör eylemleri nedeni ve etkisiyle;

a) Görevleri sona ermiş olsa bile 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen görevleri yapmaları nedeniyle uğradıkları saldırı sonucu şehit olanlar dahil kamu görevlileri, er ve erbaş, geçici ve gönüllü köy korucuları ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT Müsteşarlığı’nca açılan okullarda veya bu kurumlar hesabına okuyan öğrenciler ile öğrenci olmak için temel ve intibak eğitimi görenler ile 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamına girenlerden şehit olanların eş veya çocuklarından birisi ile anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin; şehidin anne, baba ve kardeşi bulunmaması, bulunmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında hali hazırda çalışıyor olmaları veya yaş haddi dolayısıyla bu kadrolara atanma imkanlarının olmaması hallerinde eş veya çocuklarından toplam iki kişinin; şehidin eş veya çocuğunun bulunmaması, bulunmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında hali hazırda çalışıyor olmaları veya yaş haddi dolayısıyla bu kadrolara atanma imkanlarının olmaması hallerinde anne veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin, anne veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişinin,

b) (a) bendinde sayılanlardan malul olup da çalışabilir durumda olanların kendilerinin, çalışamayacak durumda olanların ise eş veya çocuklarından birisinin, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisinin,

 

c) Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olan sivillerin bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybettikleri, yaralandıkları veya sakatlandıkları ilgili valinin teklifi üzerine Bakanlık Nakdi Tazminat Komisyonu tarafından karara bağlanmışsa ve ilgili mevzuata göre malullük aylığı bağlanması koşullarını taşıyor ise, bunlardan hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisinin, eş veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisinin; malul olanlardan çalışabilir durumda olanların kendilerinin, çalışamayacak durumda olanların ise eş veya çocuklarından birisinin,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda istihdam edilmelerinin usul ve esaslarını kapsar.

 

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

b) Hak Sahibi: 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde öngörülenlerden yürürlükteki mevzuata göre kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde memur, işçi veya sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek kişiyi,

c) Kanun: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununu,

ç) Personel Genel Müdürlüğü: İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Hak Sahiplerinin Tespiti

 

 

Başvuru yeri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen hak sahipleri, ek 1’deki İş İstek Formu ile ikamet ettikleri yerin valilik veya kaymakamlığına başvururlar.

(2) Valilik veya kaymakamlığa yapılan başvurularda ayrıca bilgi ve belge istenilmez. Müracaatçının yanında bulunması halinde, şehitlik ya da malullük olayını anlatan belge örnekleri başvuru sırasında alınır. Müracaatı alan valilik veya kaymakamlık www.e-icisleri.gov.tr adresindeki ilgili modüle gerekli bilgi ve belgelerin girişini yaparak müracaatı olayın meydana geldiği yerin valilik veya kaymakamlığına elektronik ortamda gönderir.

 

 

Başvuru süresi

MADDE 6 – (1) İş hakkından yararlanmak isteyen hak sahipleri şehitlik veya malulluk olayının meydana geldiği tarihten itibaren 15 yıl içerisinde başvuruda bulunmak zorundadır. Ancak, şehitlik veya malullüğün olduğu tarihte hak sahiplerinden 18 yaşını doldurmamış çocuk ve kardeşlerin müracaat süresi 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren başlar.

(2) Yukarıda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(3) Yukarıda belirtilen süre sınırlamalarına bakılmaksızın 6353 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl süreyle hak sahiplerinin başvuruları kabul edilir.

 

 

Başvuru esasları

MADDE 7 – (1) Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendi kapsamına girenlerin bu Yönetmelik kapsamında yapacakları başvurulara ilişkin olarak aşağıda belirtilen usul ve esaslar uygulanır:

a) Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendi kapsamına girenlerden şehidin eşi veya çocuklarından birisi ile anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi iş hakkını kullanabilir. Şehidin anne, baba ve kardeşlerinin bulunmaması, bulunmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında hali hazırda çalışıyor olmaları veya yaş haddi dolayısıyla bu kadrolara atanma imkanlarının olmaması hallerinde eşi ve çocuklarından toplam iki kişi iş hakkını kullanır.

b) Şehidin eşi veya çocuğunun bulunmaması, bulunmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında hali hazırda çalışıyor olmaları veya yaş haddi dolayısıyla bu kadrolara atanma imkanlarının olmaması hallerinde şehidin anne veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi iş hakkını kullanabilir. Anne veya babanın iş hakkını kullanmaması halinde ise iki kardeş iş hakkını kullanabilir.

c) Aşağıda sayılanların iş hakkını kullanma imkanı bulunmadığından, bu kişiler iş hakkını kullanma açısından hak sahibi sayılmazlar:

1) Yaşı, sabıkası, eğitim eksiklikliği ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunması nedeniyle kamu görevine atanma imkanı olmayanlar.

2) Halen bir kamu kurum ve kuruluşunda memur, sürekli işçi veya sözleşmeli personel olarak çalışanlar.

ç) Eşin müracaatında çocuklardan iş hakkından feragat ettiğine dair beyan istenilmez. Çocuğun müracaatında eş ve diğer çocuklardan iş hakkından lehine feragat edildiğine dair beyan alınır. Şehit annesinin müracaatında babanın, babanın müracaatında annenin iş hakkından feragat ettiğine dair beyan alınır. Kardeşin müracaatında, hak sahibi olan anne, baba ve diğer kardeşlerin feragat beyanları alınır.

(2) Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (b) bendi kapsamına girenlerin bu Yönetmelik kapsamında yapacakları başvurulara ilişkin olarak aşağıda belirtilen usul ve esaslar uygulanır:

a) Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (b) bendi kapsamına girenlerden malul olup da çalışabilir durumda olanın kendisi, çalışamayacak durumda malul olanların ise eş veya çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi iş hakkını kullanılır. Malulün yazılı feragat beyanı olmadan yakınları iş hakkını kullanamaz.

b) Aşağıda sayılanların iş hakkını kullanma imkanı bulunmadığından, bu kişiler iş hakkını kullanma açısından hak sahibi sayılmazlar:

1) Yaşı, sabıkası, eğitim eksiklikliği ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunması nedeniyle kamu görevine atanma imkanı olmayanlar.

2) Halen bir kamu kurum ve kuruluşunda memur, sürekli işçi veya sözleşmeli personel olarak çalışanlar.

(3) Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (c) bendi kapsamına girenlerin bu Yönetmelik kapsamında yapacakları başvurulara ilişkin olarak aşağıda belirtilen usul ve esaslar uygulanır:

a) Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (c) bendi kapsamına girenlerden terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olan sivillerden bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi, bu kapsamda malul olanlardan çalışabilir durumda olanların kendisi, çalışamayacak durumda olanların ise eş veya çocuklarından birisi iş hakkını kullanabilir.

b) Aşağıda sayılanların iş hakkını kullanma imkanı bulunmadığından, bu kişiler iş hakkını kullanma açısından hak sahibi sayılmazlar:

1) Yaşı, sabıkası, eğitim eksiklikliği ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunması nedeniyle kamu görevine atanma imkanı olmayanlar.

2) Halen bir kamu kurum ve kuruluşunda memur, sürekli işçi veya sözleşmeli personel olarak çalışanlar.

c) Eşin müracaatında çocuklardan iş hakkından feragat ettiğine dair beyan istenilmez. Çocuğun müracaatında eşin ve diğer çocukların iş hakkından feragat ettiklerine dair beyanları alınır. Kardeşin başvurusunda diğer kardeşlerin iş hakkından lehine feragat ettiğine dair beyanı alınır. Malulün yazılı feragat beyanı olmadan yakınları iş hakkını kullanamaz.

 

 

Hak sahibi tespit komisyonları

MADDE 8 – (1) Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında iş talebinde bulunan kişilerin başvuruları üzerine, şehitlik veya malullük olayının meydana geldiği valilik veya kaymakamlıklarda valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü veya temsilcileri ile varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşunun ildeki en üst amirinden, ilçelerde kaymakamın başkanlığında ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet müdürü veya emniyet amiri ile varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ilçedeki en üst amirinden oluşan Hak Sahibi Tespit Komisyonlarınca şehit veya malulün Kanun kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda karar verilerek ek-2/A’daki durum belgesi düzenlenir. Durum belgesi ile belgenin düzenlenmesine dayanak teşkil eden her türlü belge nihai işlem tesis edilmesi için elektronik ortamda www.e-icisleri.gov.tr adresi üzerinden Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir.

(2) Personel Genel Müdürlüğünce kendisine elektronik ortamda ulaşan Durum Belgesi ve dayanağı belgelerin incelenmesi sonucu, yetkili Hak Sahibi Tespit Komisyonunun şehit veya malulle ilgili kararının Kanuna aykırı olması, Durum Belgesinin usulüne uygun düzenlenmemesi veya ihtiyaç duyulan evraklar olması halinde, yasal gerekçeleri açıklanarak kararın düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi için Durum Belgesi elektronik ortamda ilgili komisyona iade edilir. İlgili Hak Sahibi Tespit Komisyonu iade gerekçesini ortadan kaldıracak yeni bir bilgi ve belge bulunmadığı takdirde söz konusu kararını düzelterek ve eksik belgeleri tamamlayarak başvuruyu elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğüne yeniden gönderir.

(3) Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde şehitlik ve malullük durumunun tespiti için ayrıca ilgililerin bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşunun merkez birimlerinden mevcut bilgileri teyit ettirebilir veya şehit veya malulün Kanun kapsamına girip girmediği hususunda görüş sorabilir.

(4) Görev yaptığı ilin hudutları dışındayken şehit veya malul olanların belge ve bilgilerine ulaşılamadığı durumlarda, ilgili kuvvet komutanlığı veya bağlı olduğu kurumca hazırlanan durum belgesi (ek-2/B), yetkili İl veya İlçe Hak Sahibi Tespit Komisyonu kararı yerine geçer, ayrıca komisyon kararı aranmaz.

(5) Yurt dışında meydana gelen şehitlik ve malullük olayları ile ilgili ikamet edilen yerin valilik veya kaymakamlığına yapılan başvurular Durum Belgesi düzenlenmeksizin elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Personel Genel Müdürlüğü ihtiyaç halinde ilgili kurumların da görüşünü alarak bu talepler hakkında karar verir.

(6) Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (c) bendi kapsamında iş talebinde bulunan kişilerin başvuruları üzerine ilgili valiliğin yaptığı araştırma neticesinde, terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybettikleri veya malul oldukları tespit edilenler için Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre hazırlanan belgeler ilgili valinin olumlu görüşüyle Bakanlık Nakdi Tazminat Komisyonuna sunulmak üzere Bakanlık İller İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu durumda olanlar için ayrıca Kanun kapsamına girdiğine ilişkin sadece valinin imzası bulunan Durum Belgesi (ek-2/A) düzenlenir ve elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bakanlık Nakdi Tazminat Komisyonunca Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda karara varılan dosyalar, işlem tesis edilebilmesi için İller İdaresi Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Personel Genel Müdürlüğüne gelen Nakdi Tazminat Komisyonu kararı olumsuzsa, ilgili kişiye iş hakkından yararlanamayacağı hususunda tebligat yapılır.

(7) Komisyon kararı olumlu ise, hayatını kaybeden veya malul olan kişiyle ilgili mevzuata göre maaş bağlanıp bağlanmadığı hususu Sosyal Güvenlik Kurumundan teyit edilir, bağlanmış ise talep sahibinden atamaya ilişkin evraklar istenilir ve durumuna uygun bir kadroya ataması yapılır.

(8) İlgili valiliğe elektronik ortamda yapılan sivil müracaatların araştırılması neticesinde valilik tarafından Kanun kapsamına girmediği kanaatine varılanlarla ilgili sadece valinin imzası bulunan Durum Belgesi (ek-2/A) düzenlenir ve elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu durumda Bakanlığa gelen durum belgesine istinaden Personel Genel Müdürlüğünce iş talebinde bulunan kişiye bilgi verilir.

 

 

Taleplerin Bakanlığa gönderilmesi

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen hak sahipleri ek 1 deki İş İstek Formu ile ikamet ettikleri yerin valilik veya kaymakamlığına başvururlar. Valilik ve kaymakamlıklar elektronik ortamda başvuru formunun girişini yapar. Şehit ve malul ile ilgili daha önce durum belgesi düzenlenmiş ise müracaat doğrudan Personel Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilir. Aynı şehit ve malul için ikinci kez Durum Belgesi düzenlenmez.

(2) Durum Belgesi ilk kez düzenlenecek başvurular, şehitlik veya malullük olayının olduğu yerin valilik veya kaymakamlığına elektronik ortamda gönderilir. İlgili valilik veya kaymakamlık Hak Sahibi Tespit Komisyonu şehit ve malulle ilgili kararını ek-2/A'daki Durum Belgesi formu ile tespit eder. Durum Belgesinde imzası bulunan vali veya kaymakamın dışındaki komisyon üyeleri kurum personeli olmadığından, elektronik ortamda imza atmalarına imkanbulunmamaktadır. Bu nedenle, ıslak imzalı olarak usulüne uygun düzenlenen Durum Belgesi ile belgenin düzenlenmesine dayanak teşkil eden her türlü belge bilgisayara yüklenir ve elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

 

İş hakkının kullanımı ile ilgili anlaşmazlığın çözümü

MADDE 10 – (1) İş hakkını kimin kullanacağı hususunda aile içinde anlaşmazlık halinin ortaya çıkması durumunda, iş talebinde bulunan hak sahibinin ikamet ettiği il veya ilçedeki Hak Sahibi Tespit Komisyonunca Kanunda belirtilen öncelik sırasına göre mal varlığı, diğer aile fertlerini geçindirebilme, öğrenim durumu, yaş, adli sicil kaydı gibi hususlar göz önünde bulundurularak hak sahiplerinden birisinin talebi kabul edilir. İlgili Hak Sahibi Tespit Komisyonu iş hakkını kimin kullanacağı hususunda vereceği kararı en geç iki ay içinde Bakanlığa gönderir. Bakanlığa gelen kararın Kanuna aykırı olduğunun belirlenmesi halinde, yasal gerekçesi açıklanarak kararın düzeltilmesi istenilir. Bakanlıkça belirtilen kanuni gerekçeyi ortadan kaldıracak yeni bir bilgi ve belge bulunmadığı takdirde, ilgili Komisyon kararını düzelterek Bakanlığa gönderir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atanma Esasları

 

 

Kadroların tespiti

MADDE 11 – (1) 5018 sayılı Kanunun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklardan mevcut kadrolarının %2’si ile atama yapılabilecek boş memur ve işçi kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığına bilgi verilerek Bakanlıkça yılda bir istenir. Yıllık kadro tahsis işlemini 3 ay içerisinde tamamlayamayan kurumlara, hak sahiplerinin mağduriyetine meydan vermemek için öğrenim durumlarına göre atama yapılması resen teklif edilir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atama yapılmak üzere Bakanlığa bildirilen boş kadro ve pozisyonlara, Bakanlıkça bildirilenler dışında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi verilmeden naklen veya açıktan atama yapılamaz.

 

 

Atama yapılacak kadro, kurum ve illerin tespiti

MADDE 12 – (1) Bakanlıkça iş talebinde bulunan kişinin niteliklerine göre atama yapılacak il, kurum ve kadro tespit edilir, ataması yapılacaklar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde atanmak üzere belirlenen kişiler kamu kurum ve kuruluşlarınca sınav şartı aranmaksızın bir ay içinde atanarak göreve başlatılır ve atayan kurum ve kuruluş tarafından bu Yönetmeliğe ekli ek 3'teki form doldurulmak suretiyle sonucundan İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumuna bilgi verilir.

(3) Güvenlik soruşturmasına ya da arşiv araştırmasına gerek duyulan görevlerde bu süre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlanmasından itibaren başlar.

 

 

Göreve başlama süresi

MADDE 13 – (1) Ataması yapılan kişi, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın göreve başlamadığı takdirde bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu durumdaki kişinin yeniden yapacağı iş talebi kabul edilmez.

(2) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilir. Bunlardan göreve başlamaya mani hali ortadan kalkanların bu Yönetmelik kapsamında tekrar iş talebinde bulunma hakları vardır.

(3) Ataması yapılacak kişi, kendisine atama yeri bildirilirken bu hüküm hakkında ayrıca bilgilendirilir.

 

 

Atamada öncelik sırası

MADDE 14 – (1) Atamalar hak sahibinin durumuna uygun kadro bulunması şartıyla müracaat tarihine göre gerçekleştirilir. Ancak ilk iş hakkını kullanacak ailelere ait iş talepleri öncelikle yerine getirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

 

Malullük durumunun tespiti

MADDE 15 – (1) Sosyal Güvenlik Kurumundan malullük maaşı alanlar malul sayılır. Çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların tespitinde, Sosyal Güvenlik Kurumunun malullük maaşı bağlanıp bağlanmamasına ilişkin kararı esas alınır.

(2) Malul olup da çalışabilir durumda olanlar çalışma güçlerini hangi oranda yitirdiklerine ve ne tür işlerde çalışabileceklerine ilişkin Sağlık Kurulu Raporunu başvuru talebi ile birlikte vermekle yükümlüdürler.

(3) Sosyal Güvenlik Kurumundan malullük maaşı bağlanmayanlar, durumları Kanun kapsamına girmediğinden iş hakkından yararlanamazlar.

 

 

Ataması yapılanların yeniden başvurması

MADDE 16 – (1) Ataması yapılanlardan görevlerinden ayrılanlar ile görevlerine son verilenler bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden başvuruda bulunamazlar.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ataması yapılanlardan kendi hatası, kusuru, iradesi olmaksızın özelleştirme uygulamaları nedeniyle işten çıkarılanların 2 ay içerisinde müracaat etmeleri halinde yeniden atamaları yapılır.

 

 

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

 

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 29/3/1996 tarihli ve 22595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

 

 

Eklerini görmek için tıklayınız.

 

 

sehitgazihaber.com  twitter'dan takip edin

 
Yazdır Paylaş
ETİKETLER :
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan sehitgazihaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
nilüfer sağlam - 2013-04-22 20:24:58 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
lütfen cevaplayabilir misiniz ?rnbenım amcamın oğlu terörle mücadele sırasında şehit olmuştur.2 kardesinden sadece birisi abısı bu 1.iş hakkını kullanmıştır.2.iş hakkını ne amcam ne yengem nede diğer kardeşi kullanmak istiyorlar.bu hakkı bana devretmek istiyorlar devredebiliyorlar mı ?

1 kişi beğendi 6 kişi beğenmedi

Rıdvan - 2013-03-23 23:39:23 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
sözde aile ve sosyal politikalar bakanı olacak ailelerin sorunlarını sorunlarını çözmeye çalışacaklarına tam tersine çıkmaza sokuyorlar bunasıl düşünce sistemidir düşünmesini bilmeyen insanlar başa gelmiş allah yardımcımız olsun

2 kişi beğendi 5 kişi beğenmedi

EMİR ZENGİN (Şehit Kardeşi) - 2013-02-12 13:48:08 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
Bu yasayı çıkaran başbakanımız sayın Recep Tayip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz Allah yollarını açık eylesin inşallah..

6 kişi beğendi 5 kişi beğenmedi

aynur - 2012-12-20 19:10:02 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et


ALLAH RIZASI İÇİN BİRİ BİŞEY DESİN BABAM 1989 YILINDA KÖY KORUCUSUYKEN SİLAHI GEÇİCİ OLARAK ALINDI BABAM TEKRAR BAŞVURUDA BULUNDUĞUNDAN ŞEHİT EDİLDİ YANİ ÖLDÜRÜLÜRKEN GÖREVDE DEĞİLDİ AMA O SEBEPTEN PKKLILAR TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ BEN İŞ BAŞVURUSNDA BULUNDUĞUMDA RED EDİLMİŞTİ ŞİMDİ YENİ YASADAN YARARLANIRMIYIM TAZMİNAT VE MAAŞ ALIYORUZ LÜTFEN CEVAP LÜTFEN SAYIN YÖNETİCİ ARKADAŞIMA SESLENİYORUM AYLARDIR YAZIYORUM CVP YOKK MSN YE CVP OLUREditörün Notu: Tam detaylı bilgi göndermeniz gerekli açıklamalı şekilde babanıza şehitlik verildi mi ve hangi kanun maddesinden faydalanıyorsunuz iletişimden gönderirseniz tam detaylı bilgiyi yanlış cevap vermemiş oluruz.2 kişi beğendi 2 kişi beğenmedi

ali - 2012-12-12 14:36:07 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
Allah aşkına, Şehit kardeşi 2. iş hakkın'dan yararlanmak istemese bile şehit yetimine hakkını veremiyor feragat sistemi bulunmuyor. Bu nasıl bir düşüncesizlik Böyle bir mantıksız Yönetmelik olabilirmi ? Bu madde'nin feragat kelimesi eklenerek tekrar düzenlenme ihtimali nedir? teşekkürler

6 kişi beğendi 1 kişi beğenmedi

ÇİRKİN KRAL ÖZO - 2012-12-11 23:40:08 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et


ÖZGÜR kardeşim xxxxxx biliyon da yukardan yazan kanun metinini okumayımı bilmiyon allaha aşkına söylermisin bana lütfen rica etsem,5 kişi beğendi 2 kişi beğenmedi

serkan arslan - 2012-12-11 23:33:45 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
1. İş imkanımı ablam kullandı, 2. iş imkanın'dan yararlanmak istiyorum ama 7 tane halam ve amcam var yaşları 28-50 arası ben yararlanabilirmiyim? yönetmelikteki a ve b Fıkrası çelişiyor b fıkrasın'da şehit çocuğu yoksa anne, baba ve kardeşleri diyor. şehit çocuğu olarak yerleştirilebilirmiyim? rnrnTşk.

5 kişi beğendi 2 kişi beğenmedi

fatih yazıcı - 2012-12-11 23:28:46 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
1. İş imkanımı ablam kullandı, 2. iş imkanın'dan yararlanmak istiyorum ama 7 tane halam ve amcam var yaşları 28-50 arası ben yararlanabilirmiyim? yönetmelikteki a ve b Fıkrası çelişiyor b fıkrasın'da şehit çocuğu yoksa anne, baba ve kardeşleri diyor. şehit çocuğu olarak yerleştirilebilirmiyim? rnrnTşk.

5 kişi beğendi 1 kişi beğenmedi

HASAN - 2012-12-11 14:29:49 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
arkadaşlar ben içişler bakanlığını aradım yaş sınırı 65 diyor nasıl olacak bu baş vurular yönetmelik çıktı hala bir bilgi veren kimse yok beklemeye devammmmmmmmmm.

4 kişi beğendi 3 kişi beğenmedi

RECEP AKGÜL - 2012-12-11 14:02:06 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
65 yaş haddi

9 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

kemal - 2012-12-11 09:27:49 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
Benim Anladığımkadarı İle Çok Çelişkili Yönetmelik Hazırlamışlar. İnşallah HayırlıSI Olu Bütün Şehit Çocuklarına.

6 kişi beğendi 3 kişi beğenmedi

Özgür - 2012-12-11 09:21:01 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
Feragat hakkı varmı bilen varsa lütfen açıklarmısınız yaş sınırı kaç olacak

8 kişi beğendi 3 kişi beğenmedi

murat kilinc - 2012-12-11 00:23:37 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
Keske ordu vazife malullerinede is hakki ciksa bizde malul degilmiyiz illa teroristmi vurmasi lazim bizi !!!

36 kişi beğendi 2 kişi beğenmedi

şehit çocugu - 2012-12-11 00:14:34 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
İbrahim abi sizden ALLAH razı olsun iyiki varsın yapmış olduğunuz eylemin faydası çok büyük abi takipteyiz

22 kişi beğendi 3 kişi beğenmedi

Murat SAN - 2012-12-11 00:12:04 - Kullanıcıya Mesaj Gönder - Editöre Şikayet Et
Başvuru esaslarırnMADDE 7 – (1) Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendi kapsamına girenlerin bu Yönetmelik kapsamında yapacakları başvurulara ilişkin olarak aşağıda belirtilen usul ve esaslar uygulanır:rna) Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendi kapsamına girenlerden şehidin eşi veya çocuklarından birisi ile anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi iş hakkını kullanabilir. Şehidin anne, baba ve kardeşlerinin bulunmaması, bulunmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında hali hazırda çalışıyor olmaları veya yaş haddi dolayısıyla bu kadrolara atanma imkanlarının olmaması hallerinde eşi ve çocuklarından toplam iki kişi iş hakkını kullanır.

31 kişi beğendi 3 kişi beğenmedi

Diğer Haberler
email
EN ÇOK OKUNANLAR
yol durumu
Ücretsiz Seyahat Kartı Tasarımını Nasıl Buldunuz?
Beğendim, çok güzel olmuş
Beğenmedim, beklentilerimden çok uzak bir tasarım